Pelos canais de Zhujiajiaozhen, perto de Xangai, na China